f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3000 ลิตร 06/06/2567 100,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 งาน 05/06/2567 60,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 29/05/2567 2,124.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 29/05/2567 1,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 29/05/2567 2,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อวสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4/70 แกรม จำนวน 50 รีม 30/05/2567 5,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 28/05/2567 9,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 28/05/2567 6,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 4 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 22/05/2567 28,599.35 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 14/05/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม จำนวน 50 รีม 23/04/2567 6,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 22/04/2567 9,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 4 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/04/2567 3,774.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 4 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/04/2567 3,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 23/04/2567 945.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 349 รายการ