f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 05/11/2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. วางแผนสำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการ    ขนาดเล็กของแขวงทางหลวง

  2. วางแผนและดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดกลาง และบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงที่ได้รับมอบหมาย

  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานนิติการ

  4. ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ

  5. วางแผน บริหารจัดการและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

  6. วางแผนกำกับและติดตามการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและเป้าหมาย

  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ตามที่ได้รับมอบหมาย

  8. ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนด้านวิชาการแก่แขวงทางหลวงและหน่วยงานอื่น

  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


'