f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
ลงวันที่ 05/11/2561

ยุทธศาสตร์

  1. รักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบทางหลวง

  2. การพัฒนาทางหลวงที่ปลอดภัย

  3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


'