f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
ลงวันที่ 05/11/2561

พันธกิจ

   " ดำเนินการบำรุงรักษาและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้อยู่ในสภาพดี มีความสะดวกและปลอดภัย

     โดยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

     รองรับกับระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ เพื่อเตรียมความเจริญ

     มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) "

 


'