f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
ลงวันที่ 05/11/2561

กลยุทธ

  • การบูรณะบำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

  • การให้ความสำคัญต่องานอำนวยความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวง

  • การปรับปรุงประสิทธิภาพการสัญจรบนโครงข่ายทางหลวง

  • การเพิ่มความสำคัญของการลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมงานทางบนโครงข่ายทางหลวง

  • การบูรณาการแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อมบนโครงข่ายทางหลวง

  • พัฒนาและปรับปรุงองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

  • การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการเพิ่มคุณภาพการบริหารภาครัฐ


'