f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 12/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 4 งานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2565 ค่าปรับปรุงที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 08/02/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 4 โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ระหว่าง กม.49+256 - กม.53+800 (ด้านขวาทางเป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 10/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 4 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 – 8) สำนักงานทางหลวงที่ 4 (จำนวน 1 แห่ง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 06/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 4 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0100 ตอน กำแพงเพชร – แก้วสุวรรณ ระหว่าง กม.12 + 600 – กม.13+525 และ กม.19+500 – กม.22+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 04/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 4 การบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0100 ตอน กำแพงเพชร – แก้วสุวรรณ ระหว่าง กม.12+600 – 13+525 และกม.19+500 – กม.22+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 04/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด – ห้วยบง ระหว่าง กม.14+470 – กม.17+740 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 04/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง – แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.18+720 – กม.24+325 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 04/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 4 แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง – แม่สลิดห เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 04/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 4 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนา พื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง – แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.18+720 – กม.24+325 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 04/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 4 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด – ห้วยบง ระหว่าง กม.14+470 – กม.17+740 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ