f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทุ่งสนุ่น – บึงบ้าน ระหว่าง กม.27+350 – กม.28+325 04/10/2565 สทล.4/eb.8/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
17 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ซอโอ – วะเล่ย์ ระหว่าง กม.10+150 – กม.11+725 04/10/2565 สทล.4/eb.7/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
18 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟู ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ตอน 6 ระหว่าง กม.63+325 - กม.63+700 04/10/2565 สทล.4/eb.9/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
19 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1110 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประดาง - วังเจ้า ระหว่าง กม.21+015 - กม.25+925 03/10/2565 สทล.4/ed.5/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
20 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1107 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองบัวเหนือ - ท่าปุย ระหว่าง กม.22 + 900 - กม.26+250 03/10/2565 สทล.4/ed.6/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
21 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบ้านหลุม ระหว่าง กม.1+050 - กม.4+000 03/10/2565 สทล.4/ed.3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
22 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน ระหว่าง กม.26+225 - กม.27+350 03/10/2565 สทล.4/eb.4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
23 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินรหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0101 ตอน สุโขทัย – เตว็ดใน ระหว่าง กม.4+775 – กม.5+975 30/09/2565 สทล.4/eb.2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
24 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน – อุ้มผาง ระหว่าง กม.142+516 – กม.153+200 (เป็นช่วงๆ) 29/09/2565 สทล.4/eb.01/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
25 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ซอโอ – วะเล่ย์ ระหว่าง กม.3+500 – กม.6+600 20/12/2564 สทล.4/eb.01/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 4
26 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) 21/04/2564 สทล.4/2/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 4
27 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 25/02/2564 สทล.4/2/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 4
28 โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและระบบ โลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ระหว่าง กม.49+256 - กม.53+800 (ด้านขวาทางเป็นช่วงๆ) 16/02/2564 สทล.4/3/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 4
29 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 18 รายการ 19/01/2564 สทล.4/1/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 4
30 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 – 8) สำนักงานทางหลวงที่ 4 (จำนวน 1 แห่ง) 16/11/2563 สทล.4/1/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 4
แสดง 16 ถึง 30 จาก 39 รายการ