f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) จ.ตาก 1 แห่ง 10/04/2567 สทล.4/eb.2/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 4
2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) จ.ตาก 1 แห่ง 10/04/2567 สทล.4/eb.1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 4
3 ขายทอดตลาด เครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 27/07/2566 สทล.4/(พ.1)/3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
4 ขายทอดตลาด เครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 รายการ 07/12/2565 สทล.4/2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
5 งานฟื้นฟู ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ตอน 6 ระหว่าง กม.63+325 - กม.63+700 28/11/2565 ตก.1/26/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
6 จ้างกาอสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟู ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา – ตาก ตอน 6 ระหว่าง กม.63+325 – กม.63+700 02/11/2565 สทล.4/eb.13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
7 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน ระหว่าง กม.26+225 - กม.27+350 07/11/2565 สทล.4/eb.152566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
8 จ้างก่อสร้างงาน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทุ่งสนุ่น – บึงบ้าน ระหว่าง กม.27+350 – กม.28+325 02/11/2565 สทล.4/eb.14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 1 (ตาก) จ.ตาก 1 แห่ง วงเงินงบประมาณ 600,000.00 บาท 27/10/2565 สทล.4/1/2566 ลว.2 ธันวาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 4
10 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน ระหว่าง กม.27+350 - กม.28+325 04/10/2565 สทล.4/eb.08/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
11 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ระหว่าง กม.111+250 - กม.112+600 06/10/2565 สทล.4/eb.10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
12 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน ระหว่าง กม.26+225 - กม.27+350 03/10/2565 สทล.4/ed.4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
13 ขายทอดตลาด เครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 07/10/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 4
14 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๓๐ ค่าปรับปรุงอาคาร ที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ (ตาก) จ.ตาก ๑ แห่ง 07/10/2565 สทล.4/eb.11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
15 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม – กำแพงเพชร ระหว่าง กม.111+250 – กม.112+600 06/10/2565 สทล.4/eb.10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 4
แสดง 1 ถึง 15 จาก 39 รายการ