f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 4
OFFICE OF HIGHWAYS 4
วิสัยทัศน์ : ดีเยี่ยมด้านบำรุงรักษาทาง เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน เชิดชูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ตรวจรับงานวันที่ 19 มีนาคม 2564
ลงวันที่ 08/04/2564
วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกฤตภาส อุตรวีระการรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมคณะกรรมการฯ
ได้รับฟังบรรยายสรุปจากผู้ควบคุมงานนายประดิษฐ์ แสงอรุณ นายช่างโยธาชำนาญงาน, นายศรัณย์ กำจัดโรค วิศวกรโยธาชำนาญการ ณ แขวงทางหลวงสุโขทัย
และออกตรวจงานภาคสนาม สัญญา สท./24/2564งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนสุโขทัย – บ้านกร่างระหว่างกม.175+125 - กม.177+811
ผู้รับจ้างบริษัท ต้นวาก่อสร้าง จำกัด และสัญญา สท./38/2564 งานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน เมืองเก่า – สุโขทัย กม.163+654ผู้รับจ้างบริษัท นำโชคก่อสร้าง จำกัด (ส่งงานงวดที่ 1)

'